91205: Dagelijks bestuur AGV wil nog steeds geen categorale egalisatiereserves

Op 1 november 2009  stelde EWW! schriftelijke vragen over de totstandkoming van de tarieven. Volgens EWW! zijn de tarieven voor 2010 namelijk gebaseerd op onjuiste aannames.
Volgens de antwoorden van op 24 november 2009 van het Dagelijks Bestuur zijn alle aannames echter goed en is er dus geen aanleiding om de tarieven op grond van de veronderstellingen van EWW! voor 2010 te veranderen.
De laatste vraag die EWW! op 1 november stelde had betrekking op categorale egalisatiereserves.
Vraag 10: Hoeveel kost het invoeren van categorale reserves voor de watersysteemheffing?
Antwoord: Deze invoering brengt op zichzelf geen kosten met zich mee. In de vorige bestuursperiode is echter door AGV besloten geen categorale reserves in te voeren. Het DB is niet voornemens dat besluit aan de orde te stellen zoals toegelicht in de commissie.
EWW! is content met het antwoord dat de invoering van categorale reserves niets kost.
In de vorige bestuursperiode is echter nimmer besloten om geen categorale reserves in te voeren.
Sterker nog toen EWW! op 4 december 2003 vragen stelde over het compenseren van de te hoog vastgestelde tarieven, zei de toenmalig portefeuillehouder Financiën dat het niet mogelijk was om de tarieven aan te passen. (zie verslag commissievergadering van 4 december 2003: pagina 7/21 regel 10 en verder).
De begrotingsbehandelingen van 4 december 2003 en van 26 november 2009 vertonen helaas veel overeenkomsten in de afkeer van het Dagelijks Bestuur (lees Waternet) om er met EWW! voor te zorgen dat geen enkele categorie meer hoeft te betalen dan nodig is.
Gelukkig blijkt ook het Dagelijks Bestuur nu van mening is dat het invoeren van categorale egalisatiereserves geen extra kosten met zich meebrengt. Met andere woorden het kost niets extra om de tarieven zodanig vast te stellen dat geen enkele categorie meer hoeft te betalen dan op grond van de kostentoedelingsverordening nodig is.
In 2003 heeft de toenmalig portefeuillehouder Financiën het AB misleid door te stellen dat het onmogelijk is dat het Algemeen Bestuur tijdens de begrotingsbehandeling de tarieven kan wijzigen op grond van voortschrijdend inzicht. Er zijn namelijk meerdere voorbeelden waaruit blijkt dat het Algemeen Bestuur van een waterschap de tarieven wel kan veranderen.
Bij Waterschap Hollandse Delta zijn op initiatief van Hans Bremer de tarieven zelfs twee keer verlaagd nadat de begroting reeds was vastgesteld.  Bij Hollandse Delta  werden de tarieven voor huiseigenaren en boeren in 2008 met meer dan 10% verlaagd (zie 80122).
Bij Hoogheemraadschap van Delfland zijn op initiatief van Hans Bremer in 2008 categorale reserves ingevoerd. (zie 80424: Delfland voert categorale reserves in).
Door de invoering van categorale egalisatiereserves kregen de boeren en vooral de huiseigenaren bij Delfland en Hollandse Delta hun te veel betaalde belasting terug. De huiseigenaren kregen van Hollandse Delta circa 4,8mln Euro en van Delfland 1,5mln Euro te veel betaalde belasting terug.  (zie artikel AD 80122).
Zowel bij Hollandse Delta en Delfland is de invoering van categorale reserves in overleg gedaan met accountant Deloitte.
Op  4 december 2003  zei de toenmalig portefeuillehouder Financiën tijdens de begrotingsbehandeling : “Uitgangspunt is altijd geweest om het draagvlak voor welke categorie dan ook, goed te begroten. Dit is inderdaad de afgelopen jaren niet voldoende gelukt bij gebouwd, maar voor 2004 is één en ander opnieuw zo correct mogelijk ingeschat. Aan het eind van dat jaar zal meer bekend zijn.”
Uit de jaarrekening van AGV van 2004 bleek echter dat de categorie ingezetenen in 2004 te laag was aangeslagen en dat huiseigenaren relatief maar liefst 16,9% en de boeren 4,8% hoger waren aangeslagen  dan op grond van de kostentoedelingsverordening was te rechtvaardigen.  In de periode 2002 t/m 2006 betaalden huiseigenaren gemiddeld 8,6% en boeren gemiddeld 2,6% te veel ten opzichte van de categorie ingezetenen.
Op 5 juli 2006 erkende het Dagelijks Bestuur zelfs dat de opbrengst (en dus het tarief) gebouwd reeds sinds 1998 hoger was dan begroot.
In de vorige bestuursperiode heeft de toenmalig portefeuillehouder Financiën aanvankelijk aangegeven dat er geen categorale reserves konden worden ingevoerd en dat de tarieven elk jaar goed waren vastgesteld, omdat dat was besloten door het Algemeen Bestuur bij de begrotingsbehandeling.
Eigen Woning en Water! rekent op gezond verstand van de huidige leden van het Algemeen Bestuur en is content met de erkenning van het Dagelijks Bestuur dat de invoering van categorale reserves geen extra kosten met zich meebrengt.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized met de tags . Bookmark de permalink.