130606: Vragen over onjuist tarief gebouwd in Verordening 2010

Tijdens de commissievergadering over de begroting in 2010 heeft EWW! onder de aandacht gebracht dat er een te hoog tarief voor de categorie gebouwd stond vermeld in de concept-verordening.
Op 1 november 2009 stelde EWW! hierover schriftelijke vragen.
Uit het antwoord van het DB van 24 november 2009 bleek dat er een te hoog tarief in de concept-verordening was vermeld en dat dit gecorrigeerd zou worden.
Uit onderzoek van EWW! bleek dat op de website van AGV nog steeds de onjuiste concept-verordening was vermeld.
Op 1 juni 2013 kreeg EWW! een kopie van de door het DB en de verantwoordelijke ambtenaren ondertekende besluit van 26 november 2009.
EWW! dacht in 2009 te hebben voorkomen dat huiseigenaren, boeren en bedrijven 270.000 Euro te veel moesten betalen.
Op 6 juni 2013 heeft EWW! de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het DB om te achterhalen of het besluit van 26 november 2009 wel in overeenstemming is met de informatie die schriftelijk en mondeling aan het AB is verstrekt.

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor 130606: Vragen over onjuist tarief gebouwd in Verordening 2010

130603: Schriftelijke vragen belastingopbrengsten

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 5 juli 2012 heeft de fractie EWW! een motie ingediend.
Portefeuillehouder Peer Rooijmans gaf tijdens de vergadering aan dat de motie overbodig was, omdat AGV reeds zo begroot zoals in de motie werd voorgesteld.
Zie hier uitgesproken tekst bij motie1.
Luister hier naar de tekst bij motie1.
Tijdens de AB-vergadering van 5 juli 2012 heeft portefeuillehouder Rooijmans aangegeven dat het DB handelt zoals in de motie werd voorgesteld en dat de motie daarom overbodig was.
De fractie EWW! heeft van alle jaren 2003 t/m 2012 de begrote en gerealiseerde belastingopbrengsten per categorie in een tabel gezet.
Hieruit blijkt dat in de huidige bestuursperiode tot nu toe de categorie gebouwd 697.378 Euro meer heeft betaald dan was begroot op grond van de kostentoedelingsverordening.
Naar aanleiding van deze constatering heeft EWW! op 4 juni 2013  schriftelijke vragen gesteld.

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor 130603: Schriftelijke vragen belastingopbrengsten

130529: Tekst EWW! over jaarrekening 2012

EWW! feliciteert de organisatie voor het behalen van de positieve resultaten bij zowel het zuiveringsbeheer (580.328+) en watersysteembeheer (3.738.053+).
EWW! verzoekt om een deel van dit positieve resultaat in te zetten voor het zorgen dat alle categorieën in de huidige bestuursperiode ongeveer evenveel moeten betalen als zij zouden moeten betalen op grond van de kostentoedelingsverordening.
Wij hebben een vraag over bijlage 11 over de belastingopbrengsten.
Uit bijlage 11 blijkt dat de categorie gebouwd wederom meer heeft betaald dan was begroot.
Dit is tot nu toe elk jaar in deze bestuursperiode gebeurd.
Gebouwd heeft de afgelopen 4 jaar gemiddeld 0,6% meer betaald dan op grond van de kostentoedelingsverordening nodig was.
Wat verder opvalt is dat de opbrengst ongebouwd bijna 9% lager was dan was begroot op grond van de kostentoedelingsverordening.
Vraag1. Wat verklaart de tegenvallende belastingopbrengst van de categorie ongebouwd?

Op pagina 13 van de rekening staat dat het aantal kwijtscheldingsaanvragen met 23% is toegenomen.
Vraag 2. Kunt u aangeven met hoeveel de uitvoeringskosten van het kwijtscheldingsbeleid zijn gestegen?

Dan willen wij een opmerking maken over de tekst op pagina 74 van de jaarstukken. Daar  zijn 3 categorieën op 1 hoop gegooid en wordt de conclusie getrokken dat de opbrengsten ongeveer even hoog zijn als begroot.
Hier worden bruto bedragen vergeleken, terwijl de netto bedragen uit tabel 11 veel relevanter zijn. Daar blijken heel andere dingen uit.
Daar zie je dat de netto-opbrengst ongebouwd bijna 9% lager dan was begroot.
De netto opbrengst gebouwd was daarentegen voor het vierde jaar op rij aanzienlijk hoger dan was begroot.
In de AB-vergadering van 5 juli 2012 heeft EWW! een motie ingediend met het verzoek aan het DB om een voorstel te maken, op grond waarvan alle categorieën in de huidige bestuursperiode ongeveer net zo veel betalen als zij zouden moeten betalen op grond van de kostentoedelingsverordening.
De portefeuillehouder heeft die motie ontraden, met als argument dat de motie niet nodig was, omdat het DB dit hier al voor zorgt.

Uit deze jaarrekening blijkt dat de categorie gebouwd aanzienlijk meer heeft betaald dan was begroot.
De categorie gebouwd heeft in de huidige bestuursperiode bijna 700.000 Euro (dit kruipt naar de Miljoen) meer betaald dan was begroot op grond van de kostentoedelingsverordening.
EWW! verzoekt het DB om vaart te zetten achter haar toezegging dat zij er voor zorgt dat alle categorieën in de huidige bestuursperiode ongeveer net zo veel betalen als zij moeten betalen op grond van de kostentoedelingsverordening.

Dan hebben wij ook nog een vraag voor de accountant.
Op pagina 7 (bij ons in de notubox 9/12) staat dat de opbrengsten van de watersysteemheffing 800.000 Euro hoger uitvallen dan begroot.
Uit bijlage 11 blijkt dat de opbrengsten slechts 50.000 Euro hoger waren dan begroot.
Kunt u de verschillen uitleggen?

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor 130529: Tekst EWW! over jaarrekening 2012

130101: Inleiding Eigen Woning en Water!

EWW! komt speciaal op voor de belangen van de betalers van heffing gebouwd.
In de vorige bestuursperioden betaalden huiseigenaren systematisch te veel, omdat de tarieven voor huiseigenaren te hoog en de tarieven voor huurders te laag waren vastgesteld.
De kwijtschelding (in Amsterdam nu meer dan 20%) en het percentage oninbaar van huurders werd systematisch onderschat.
EWW! deed landelijk onderzoek naar de oorzaak van de te hoge tarieven en realiseerde bij andere waterschappen aanzienlijke tariefverlagingen voor huiseigenaren en boeren.
Door het collegeprogramma van de coalitiepartijen zal het tarief voor de watersysteemheffing de huidige bestuursperiode met 1,3% extra stijgen. Dit komt boven op de reeds ingecalculeerde tariefstijgingen, die de resultante is van het niet sobere financiële beleid in de afgelopen bestuursperiode. EWW! staat voor een sober waterschapsbeleid, zodat de tariefstijgingen voor de burgers op een aanvaardbaar niveau blijven. Wij streven ernaar om de tariefstijging niet boven het inflatieniveau te laten stijgen.
Ga naar inhoudsopgave artikelen Eigen Woning en Water!

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor 130101: Inleiding Eigen Woning en Water!

120705 Verslag AB-vergadering jaarrekening 2011

Op 5 juli 2012 heeft EWW! een Motie ingediend die door het Dagelijks Bestuur werd ontraden, omdat het Dagelijks Bestuur namens Peer Rooijmans verklaarde dat het voorstel van EWW! reeds werd uitvoerd.
De AB-leden van de DB-partijen volgden het DB en steunden de motie van EWW! niet.
Na de AB-vergadering van 5 juli 2012 ontstond verwarring over de woorden die Peer Rooijmans namens het DB had uitgesproken.
EWW! geeft u bij deze de feiten.
Indien u de uitgesproken tekst wilt horen klikt u op geluidsopname.
Indien u de uitgesproken tekst wilt lezen klikt u op letterlijke tekst.
Indien u het verslag van AGV lezen klikt u op verslag AGV.
In het verslag van AGV staat de volgende zin die helemaal niet door dhr Rooijmans is uitgesproken: ”In de nota Financieel Beleid is vastgelegd dat AGV zo min mogelijk i.c. overbodige reserves wens. ”
In werkelijkheid heeft dhr Rooijmans gezegd dat AGV reeds doet wat in de motie wordt gevraagd. Dhr Rooijmans zei nadat hij het verzoek had voorgelezen : ”Nou dat is natuurlijk wat wij altijd doen.”
Door deze essentiele zin weg te laten en een andere zin toe te voegen is een toezegging van het DB verdonkere maand.
Na 5 juli 2012 heeft EWW! gevraagd om de tekst te corrigeren, maar het Dagelijks Bestuur heeft dat tegen gehouden.

 

 

 

 

 

 

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor 120705 Verslag AB-vergadering jaarrekening 2011

110315: Onderzoek wachtgeld namens dhr Korzelius is afgerond

Op 15 maart 2011 kregen wij informatie over het onderzoek dat de heer Korzelius heeft laten uitvoeren met betrekking tot het al dan niet mogen weigeren van een passende functie.
Het onderzoek was bij AGV nog niet bekend, terwijl het al 2 maanden is afgerond.
Met bijgevoegde brief  van 15 maart 2011 hebben wij het Algemeen Bestuur en anderen geinformeerd.

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor 110315: Onderzoek wachtgeld namens dhr Korzelius is afgerond

110314: Schriftelijke vragen Opbrengsten belastingcategorieën

Uit onderzoek van Eigen Woning en Water!  blijkt dat bij veel waterschappen de tarieven voor huiseigenaren in het verleden hoger waren vastgesteld dan nodig was op grond van de kostentoedelingsverordening.
Sommige waterschappen hadden categorale reserves in het leven geroepen om er voor te zorgen dat geen enkele belastingcategorie meer betaalde dan nodig was.  Als een categorie in een jaar meer had betaald dan was begroot werd dit bedrag gedoteerd aan de categorale reserve van de categorie.
Eigen Woning en Water! stond aan de wieg van de invoering van categorale reserves bij Waterschap Hollandse Delta en Hoogheemraadschap van Delfland.
Door de invoering van categorale reserves betaalt geen enkele categorie meer dan nodig is op grond van de kostentoedelingsverordening.
Volgens het Dagelijks Bestuur van AGV van de vorige periode was het niet mogelijk om categorale reserves in het leven te roepen. In de vorige bestuursperiode betaalden de huiseigenaren bijna 3 miljoen Euro meer dan op grond van de kostentoedelingsverordening nodig was.
De laatste jaren worden de tarieven beter ingeschat dan voorheen.
In 2008 vermelde het jaarverslag alle gegevens over de belastingopbrengst per categorie.
In het jaarverslag van 2009 werden niet alle gegevens gepubliceerd.
Met de schriftelijke vragen van 14 maart 2011 is het DB verzocht om de ontbrekende gegevens te publiceren.

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , | Reacties uitgeschakeld voor 110314: Schriftelijke vragen Opbrengsten belastingcategorieën

101125: AB-vergadering > Korzelius laat zelf onderzoek doen naar rechtmatigheid wachtgeld

Aangezien onze vragen over het wachtgeld van de heer Korzelius nog niet zijn beantwoord hebben wij op de vergadering van 25 november 2010 bijgevoegde motie ingediend.
Wij wilden dat er een onafhankelijk juridisch onderzoek zou worden verricht of een bestuurder met wachtgeld dat recht mag behouden als hij een passende functie heeft geweigerd.
In de tweede termijn heeft de heer Korzelius gemeld dat hij zelf een onderzoek zou laten verrichten naar de rechtmatigheid.
Een groot aantal AB-leden wilden eerst dit onderzoek afwachten voordat en eventueel een ander onderzoek zou worden verricht.
De motie van Eigen Woning en Water! werd desondanks toch gesteund door vier fracties.
Wij zijn reuze benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek van dhr Korzelius.

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , , , | Reacties uitgeschakeld voor 101125: AB-vergadering > Korzelius laat zelf onderzoek doen naar rechtmatigheid wachtgeld

101124: Aanvullende schriftelijke vragen wachtgeld dhr Korzelius

Op 24 november 2010 stelde EWW! aanvullende  schriftelijke vragen over het wachtgeld van de heer Korzelius die essentieel waren voor de vergadering van 25 november.
Het Dagelijks Bestuur bleek niet in staat om de vragen voor de vergadering te beantwoorden.
Volgens de planning van 16 maart 2011 zouden de vragen worden beantwoord voor 20 april 2011.

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , , , | Reacties uitgeschakeld voor 101124: Aanvullende schriftelijke vragen wachtgeld dhr Korzelius

101119: Schriftelijke vragen Backservice pensioen oud DB-lid 227.000 Euro

Op de vergadering van het AB van 25 november 2011 stond een voordracht om 227.000 Euro te betalen voor een voorziening van het pensioen van een oud DB-lid.
Het begeleidende schrijven gaf onvoldoende inzicht om een wel overwogen beslissing te kunnen nemen.
Wij verzochten het DB om bijgevoegde schriftelijke vragen van 19 november 2010 te beantwoorden voor de vergadering van 25 november 2010.
Het Dagelijks Bestuur bleek niet in staat om de vragen voor de vergadering te beantwoorden.
Volgens de planning van 16 maart 2011 zouden de vragen worden beantwoord voor 20 april 2011.

Geplaatst in Uncategorized | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor 101119: Schriftelijke vragen Backservice pensioen oud DB-lid 227.000 Euro