101025: Schriftelijke vragen wachtgeld

Op 25 oktober 2010 heeft Eigen Woning en Water! schriftelijke vragen gesteld over het wachtgeld van een voormalig bestuurder die zijn kandidatuur heeft geweigerd nadat hij daarvoor kandidaat was gesteld.
De volgende email is gestuurd naar het Dagelijks Bestuur van het Waterschap.
Geacht college van D&H waterschap AGV,
Tijdens de AB-vergadering van 14 oktober 2010 heb ik u naar aanleiding van het verslag van de vergadering van 8 juli gevraagd naar de status van het wachtgeld van dhr Korzelius.
Tijdens de vergadering heeft de dijkgraaf aangegeven dat de kwestie tijdens de begrotingsbehandeling besproken zou kunnen worden.
Ter voorbereiding op de komende commissievergadering verzoeken wij u bijgaande schriftelijke vragen van 24 oktober 2010 te beantwoorden.
Op 7 juli 2010 stelden wij u ook schriftelijke vragen gesteld.
Met uitzondering van vraag 4 werden de vragen nog dezelfde dag beantwoord.
Wij verzoeken u alsnog vraag 4 te beantwoorden.
In afwachting van uw antwoorden verblijf ik met vriendelijke groet,
Hans Bremer
Fractievoorzitter Eigen Woning en Water!
CC: (duo-)leden AB AGV

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor 101025: Schriftelijke vragen wachtgeld

101014: Vergadering Algemeen Bestuur: onderwerp Verslag 8 juli

Op de AB-vergadering van 14 oktober 2010 heeft de heer Bremer van Eigen Woning en Water! naar aanleiding van het verslag van de AB-vergadering van 8 juli 2010 de volgende tekst uitgesproken:
Tijdens de vergadering van 8 juli heeft de heer van Bennekum de heer Korzelius voor gedragen als kandidaat om de opengevallen plaats in het Dagelijks Bestuur op te vullen.
Een belangrijke reden hiervoor was dat dhr Korzelius ruim 11 jaar ervaring heeft als DB-lid. Tijdens de formatiebesprekingen wilde Water Natuurlijk zowel de kandidaten Garming en Korzelius in het DB.
Doordat mevrouw Garming de plaats innam als DB-lid, was er geen plaats voor dhr Korzelius in het DB.
Met de voordracht was er een mogelijkheid dat dhr Korzelius zijn gewenste functie weer terug kon krijgen.
De heer Korzelius wilde echter niet. Hij aanvaarde zijn kandidatuur niet.
Blijkbaar wil de heer Korzelius niet meer in het Dagelijks Bestuur.
De wachtgeldregeling is bedoeld voor een overbrugging naar een andere functie.
Hiervoor moet de desbetreffende persoon wel beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.
Onlangs werd bekend dat het wachtgeld van ex-SP kamerlid mevrouw van Velsen werd stopgezet, omdat zij niet beschikbaar was voor de arbeidsmarkt.
Wat is de status van het wachtgeld van de heer Korzelius in dit verband?
Voor de duidelijkheid: Het gaat ons om een zinvolle besteding van gemeenschapsgeld.
De vraag naar de status van het wachtgeld werd tijdens de vergadering niet beantwoord.
Op volgende AB-vergadering van 25 november kan het onderwerp wachtgelden worden besproken bij de begrotingsbehandeling.

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor 101014: Vergadering Algemeen Bestuur: onderwerp Verslag 8 juli

101013: Rumoer over wachtgelden

Op maandag 11 oktober 2010 stonden de kranten vol over voormalig SP kamerlid Krista van Velzen die de hele wereld rond ging fietsen. Haar vakantiegeld bestond uit minimaal 4 jaar wachtgeld als kamerlid. Volgens huidig SP-kamerlid Leijten is het wachtgeld stopgezet. (zie artikel 101011 en de reacties)
Op dinsdag 12 oktober 2010 verscheen er een bericht over de wachtgelden van 2 voormalige bestuursleden van stadsdeel centrum. De voormalige bestuursleden van stadsdeel Amsterdam Centrum  maken beiden volledig gebruik van hun florisante wachtgeld vergoeding. Mevrouw Condrington van Groen Links blijkt echter ook nog een betaalde baan te hebben in Suriname.  Haar opvolgster Mevrouw de Jong is ook 4 maanden wethouder geweest en wilde het eerst nog even rustig aandoen, omdat ze met haar 4 maanden toch in aanmerking kwam voor 2 jaar wachtgeld als wethouder. (zie artikel 101012 en de reacties).
Op woensdag 13 oktober 2010 werd in de Telegraaf gepubliceerd dat er bij Waterschap Amstel Gooi en Vecht drie fractieleden van Water Natuurlijk als DB-lid worden betaald, terwijl slechts 1 persoon de functie van DB-lid uitoefent. De andere twee hebben tot hun pensioenering een wachtgelduitkering. (zie artikel 13 oktober en reacties).
Eigen Woning Water! vindt dat de wachtgeldregeling soms wordt gebruikt waarvoor deze eigenlijk niet is bedoeld. Het systeem van de wachtgelden zou door het nieuwe kabinet eens goed moeten worden doorgelicht. Mensen in het bedrijfsleven zijn vaker ZZP’er of hebben korte dienst verbanden zonder werkzekerheid. Bij de overheid en voor politici bestaan regels die veel geld kosten en eigenlijk onbetaalbaar zijn. Het zijn uiteindelijk de belastingbetalers die voor deze luxe regelingen moeten betalen.

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , | Reacties uitgeschakeld voor 101013: Rumoer over wachtgelden

100708: Korzelius weigert aanvaarding kandidatuur DB-lid

Tijdens de laatste commissievergadering van 2009 stond de nota peilbeheer weer op de agenda. De nota was al twee keer aangepast en tijdens de vergadering ging mevrouw Garming nauwelijks op de wensen van de meerderheid van de commissie in. Toen dit duidelijk werd, heeft Eigen Woning en Water! een hoofdelijke stemming aangevraagd. Op een enkele stem van de PvdA en Water Natuurlijk na kreeg mevrouw Garming geen steun. Na de stemming stond zij op en kondigde aan dat zij zou opstappen. De leden van het Dagelijks Bestuur  en de Dijkgraaf verzochten haar weer rustig te gaan zitten. Vervolgens werd snel overgeschakeld op het volgende agendapunt.
Tijdens het bezoek van het Algemeen Bestuur aan het Europees Parlement in Brussel eind juni 2010 werden de fractievoorzitters geinformeerd over het aanstaande vertrek van mevrouw Garming. De reden voor het vertrek is ziekte werd medegedeeld.
Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 8 juli 2010 heeft mevrouw Garming haar DB-lidmaatschap neergelegd en kon iedereen zich kandidaat stellen voor de ontstane vacature van DB-lid.
Aangezien dhr Korzelius 11 jaar ervaring heeft als DB-lid heeft de Socialistische WaterschapsVereniging dhr Korzelius voor gedragen als kandidaat voor de vacature in het Dagelijks Bestuur. De heer Korzelius heeft meer jaren ervaring dan de vier huidige DB-leden bij elkaar.
Bovendien is er in het DB sprake van collegiaal bestuur en heeft elk DB-lid dus 4 plaatsvervangers en verder is er altijd nog de Dijkgraaf en last but not least krijgen de parttime DB-leden veel steun van de beleidsmedewerkers van Waternet die heel veel werk van de DB-leden uit handen nemen.
De heer Korzelius aanvaardde zijn kandidatuur niet.
Dat is jammer want de heer Korzelius krijgt wachtgeld (over 2009 circa  € 50.000) tot aan zijn pensioengerechtigde leeftijd, omdat het waterschappen net zoals provincies aan ex-bestuurders wachtgeld uitkeren (ter compensatie van inkomstenderving en ter overbrugging naar ander werk). De heer Korzelius is bovendien sinds 2002 directeur van een woningcorporatie.
Water Natuurlijk schoof echter Wiegert Dulfer naar voren als kandidaat.
Aangezien DB-lid een heel goed betaalde functie is, heeft dhr Bremer zich kandidaat gesteld en aangeboden om de functie te vervullen voor 2/3 van het salaris van de reeds zittende DB-leden.
Bij de stemming kreeg Dhr Dulfer 17 stemmen van de DB-partijen en dhr Bremer kreeg 5 stemmen en verder waren er 4 blanco stemmen.
Zie het verslag van de AB-vergadering van 8 juli 2010.

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , | Reacties uitgeschakeld voor 100708: Korzelius weigert aanvaarding kandidatuur DB-lid

100707: Vragen aan Dijkgraaf over opvolging DB-lid mevr Garming

Op 2 juli 2010 kregen de AB-leden een brief van de dijkgraaf over het terugtreden van mw. Garming als DB-lid.
Op 7 juli 2010 stelde de fractie Eigen Woning en Water! per email vragen aan de Dijkgraaf over het aftreden van mevrouw Garming en het onderwerp “verkiezing lid dagelijks bestuur” dat op het allerlaatste moment was toegevoegd aan de agenda van de volgende dag.
Eigen Woning en Water! wilde met deze vragen bereiken dat de uitgaven aan wachtgelden niet zouden toenemen, door:  1.mevrouw Garming tijdelijk gebruik te laten maken van de ziektewet;
2.dhr Korzelius die 11 jaar ervaring heeft als DB-lid en nu wachtgeld tot zijn pensioen ontvangt de functie van DB-lid weer tijdelijk of permanent te laten vervullen.
De laatste vraag luidde: 4.Heeft u dhr Korzelius geconsulteerd om zijn plaats in het DB weer in te nemen?
Reeds op 7 juli 2010 kreeg Eigen Woning en Water! antwoord op de eerste drie vragen, maar vraag-4 of dhr Korzelius is geconsulteerd om zijn plaats in het DB weer in te nemen, werd niet beantwoord.
Op de AB-vergadering van 8 juli 2010 werd dhr Korzelius door de Socialistische Waterschapsvereniging kandidaat gesteld. De heer Korzelius weigerde echter zijn kandidatuur te accepteren.
Dat is bijzonder jammer want de heer Korzelius krijgt nu wachtgeld (over 2009 circa 50.000 Euro) tot aan zijn pensioengerechtigde leeftijd, omdat het waterschap net zoals provincies (zogenaamd ter overbrugging naar ander werk) aan ex-bestuurders wachtgeld verstrekt. Daarnaast heeft hij al sinds 2002 een dik betaalde baan bij een woningbouwvereniging.
Tijdens de vergadering van 8 juli bedankte dhr Korzelius voor het in hem gestelde vertrouwen en gaf hij aan geen kandidaat te willen zijn voor het DB.
Hoewel dhr Korzelius 11 jaar ervaring heeft als DB-lid schoof Water Natuurlijk dhr Dulfer naar voren die nog geen ervaring heeft als DB-lid.
Zie het verslag van de AB-vergadering van 8 juli 2010.

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor 100707: Vragen aan Dijkgraaf over opvolging DB-lid mevr Garming

100616: Verwarring over wachtgelden

In november 2009 constateerde EWW! dat waterschap AGV wel erg veel geld kwijt is aan voormalige DB-leden.
Naar aanleiding van deze constatering hebben we 3 keer schriftelijke vragen gesteld.
Op 24 november 2009 werd ons meegedeeld dat er aan 2 bestuursleden wachtgeld is betaald.
Op 15 december 2009 werd ons meegedeeld dat de 2 personen tot oktober 2009 samen 74115 Euro wachtgeld hadden ontvangen.
Op 16 juni 2010 werd ons meegedeeld dat er aan 4 bestuursleden wachtgeld werd betaald.
Verder werd toegelicht dat het begrote bedrag voor wachtgeld over 2009 niet gehaald zou worden, omdat er maar 2 van de 5 voormalige bestuursleden in 2009 gebruik maakten van wachtgeld. Het Dagelijks bestuur schreef: “De gerealiseerde uitgaven in 2009 zijn echter veel lager.”
Uit de rekening over 2009 bleek echter dat er 262.624 Euro was uitgegeven aan wachtgeld voor voormalige bestuursleden + pensioenpremies voor de huidige DB-leden.
Volgens het antwoord van 16 juni 2010 betreft dit bedrag 35512 (wachtgeld +APPA) voor de huidige DB-leden en 227.112 wachtgeld voor voormalige bestuursleden.
Het bedrag aan wachtgeld voor de 2 voormalige bestuursleden van 227112 Euro over 2 maanden komt ons zeer merkwaardig over.
In de AB-vergadering van 17 juni 2010 heeft mevrouw Willems aan DB een toelichting gevraagd over de 227112 Euro wachtgeld. Het DB was niet in staat om een antwoord te geven op deze vraag en dus werden de vragen schriftelijk ingediend.
Vlak voor de vergadering waar weer een nieuwe kandidaat voor het wachtgeld werd gekozen werd de voltallige fractie van Eigen Woning en Water! uitgenodigd om van de afdeling financien van Waternet (het waterschap zelf heeft geen mensen in dienst met een financiele achtergrond) een toelichting te krijgen over de bedragen die met wachtgeld en pensioenvoorzieningen zijn gemoeid.
Het bedrag aan wachtgelden was over 2009 extreem hoog, omdat er is overgestapt op een ander pensioenstelsel.
Het pensioen van de meeste Nederlanders is gebaseerd op het middelloonstelsel.
De DB-leden van AGV krijgen een pensioen op het eindloonstelsel. Dit is vaak veel hoger dan het middelloonstelsel.
Doordat de DB-leden een hoger pensioen krijgen op grond van hun partime-functie, worden de ingezetenen dus opgezadeld met veel hogere kosten.
Zie het antwoord van 2 juli 2010 op de schriftelijke vragen en de bijbehorende bijlagen.
Doordat mevrouw Garming in verband met een “ziekte” per op 8 juli 2010 haar ontslag als DB-lid heeft aangeboden, kan zij ook gebruik gaan maken van de wachtgeldregeling.
Dhr Dulfer heeft mevrouw Garming opgevolgd.
Dhr Korzelius ontvangt sinds zijn afscheid als DB-lid in 2009 al wachtgeld.
EWW! vindt het erg jammer dat dhr Korzelius mevrouw Garming bij haar vertrek in juli 2010 niet wilde opvolgen. Van de 5 koppige fractie Water Natuurlijk worden nu namelijk 3 bestuursleden betaald op het niveau van DB-lid (circa € 50.000 per jaar) terwijl 1 persoon de functie van DB-lid uitoefent.
De belangrijkste kostenpost van AGV (bestuurskosten) neemt daardoor in 2010 en de volgende jaren toe met circa 50.000 Euro per jaar.

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor 100616: Verwarring over wachtgelden

Test

Luister naar BNR. 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Test

91215: Hoge wachtgeld-uitkeringen bij AGV

Volgens de begroting 2010 moet AGV maar liefst 237.290 Euro aan wachtgeld betalen.
Mevrouw Willems heeft hierover schriftelijke vragen gesteld en uit de antwoorden daarop van 24 november 2009 blijkt dat dit bedrag betrekking heeft op slechts 2 personen.
Hoewel de wachtgeldregeling een Rijksregeling betreft, riepen de antwoorden toch extra vragen op.
Op 30 november 2009 heeft mevrouw Willems aanvullende vragen gesteld.
Op 15 december 2009 kreeg het Algemeen Bestuur een antwoord.
De hoge wachtgeldregeling voor een ex-parttime bestuurder was aanleiding om kamer vragen te stellen.
DB-lid van een waterschap is een parttime functie waaraan geen specifieke kennis- en ervaringseisen worden gesteld.
De beloning is gelijk aan het salaris van de dijkgraaf die door de kroon is benoemd en waarvoor strenge selectiecriteria gelden.

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , , , | Reacties uitgeschakeld voor 91215: Hoge wachtgeld-uitkeringen bij AGV

91205: Dagelijks bestuur AGV wil nog steeds geen categorale egalisatiereserves

Op 1 november 2009  stelde EWW! schriftelijke vragen over de totstandkoming van de tarieven. Volgens EWW! zijn de tarieven voor 2010 namelijk gebaseerd op onjuiste aannames.
Volgens de antwoorden van op 24 november 2009 van het Dagelijks Bestuur zijn alle aannames echter goed en is er dus geen aanleiding om de tarieven op grond van de veronderstellingen van EWW! voor 2010 te veranderen.
De laatste vraag die EWW! op 1 november stelde had betrekking op categorale egalisatiereserves.
Vraag 10: Hoeveel kost het invoeren van categorale reserves voor de watersysteemheffing?
Antwoord: Deze invoering brengt op zichzelf geen kosten met zich mee. In de vorige bestuursperiode is echter door AGV besloten geen categorale reserves in te voeren. Het DB is niet voornemens dat besluit aan de orde te stellen zoals toegelicht in de commissie.
EWW! is content met het antwoord dat de invoering van categorale reserves niets kost.
In de vorige bestuursperiode is echter nimmer besloten om geen categorale reserves in te voeren.
Sterker nog toen EWW! op 4 december 2003 vragen stelde over het compenseren van de te hoog vastgestelde tarieven, zei de toenmalig portefeuillehouder Financiën dat het niet mogelijk was om de tarieven aan te passen. (zie verslag commissievergadering van 4 december 2003: pagina 7/21 regel 10 en verder).
De begrotingsbehandelingen van 4 december 2003 en van 26 november 2009 vertonen helaas veel overeenkomsten in de afkeer van het Dagelijks Bestuur (lees Waternet) om er met EWW! voor te zorgen dat geen enkele categorie meer hoeft te betalen dan nodig is.
Gelukkig blijkt ook het Dagelijks Bestuur nu van mening is dat het invoeren van categorale egalisatiereserves geen extra kosten met zich meebrengt. Met andere woorden het kost niets extra om de tarieven zodanig vast te stellen dat geen enkele categorie meer hoeft te betalen dan op grond van de kostentoedelingsverordening nodig is.
In 2003 heeft de toenmalig portefeuillehouder Financiën het AB misleid door te stellen dat het onmogelijk is dat het Algemeen Bestuur tijdens de begrotingsbehandeling de tarieven kan wijzigen op grond van voortschrijdend inzicht. Er zijn namelijk meerdere voorbeelden waaruit blijkt dat het Algemeen Bestuur van een waterschap de tarieven wel kan veranderen.
Bij Waterschap Hollandse Delta zijn op initiatief van Hans Bremer de tarieven zelfs twee keer verlaagd nadat de begroting reeds was vastgesteld.  Bij Hollandse Delta  werden de tarieven voor huiseigenaren en boeren in 2008 met meer dan 10% verlaagd (zie 80122).
Bij Hoogheemraadschap van Delfland zijn op initiatief van Hans Bremer in 2008 categorale reserves ingevoerd. (zie 80424: Delfland voert categorale reserves in).
Door de invoering van categorale egalisatiereserves kregen de boeren en vooral de huiseigenaren bij Delfland en Hollandse Delta hun te veel betaalde belasting terug. De huiseigenaren kregen van Hollandse Delta circa 4,8mln Euro en van Delfland 1,5mln Euro te veel betaalde belasting terug.  (zie artikel AD 80122).
Zowel bij Hollandse Delta en Delfland is de invoering van categorale reserves in overleg gedaan met accountant Deloitte.
Op  4 december 2003  zei de toenmalig portefeuillehouder Financiën tijdens de begrotingsbehandeling : “Uitgangspunt is altijd geweest om het draagvlak voor welke categorie dan ook, goed te begroten. Dit is inderdaad de afgelopen jaren niet voldoende gelukt bij gebouwd, maar voor 2004 is één en ander opnieuw zo correct mogelijk ingeschat. Aan het eind van dat jaar zal meer bekend zijn.”
Uit de jaarrekening van AGV van 2004 bleek echter dat de categorie ingezetenen in 2004 te laag was aangeslagen en dat huiseigenaren relatief maar liefst 16,9% en de boeren 4,8% hoger waren aangeslagen  dan op grond van de kostentoedelingsverordening was te rechtvaardigen.  In de periode 2002 t/m 2006 betaalden huiseigenaren gemiddeld 8,6% en boeren gemiddeld 2,6% te veel ten opzichte van de categorie ingezetenen.
Op 5 juli 2006 erkende het Dagelijks Bestuur zelfs dat de opbrengst (en dus het tarief) gebouwd reeds sinds 1998 hoger was dan begroot.
In de vorige bestuursperiode heeft de toenmalig portefeuillehouder Financiën aanvankelijk aangegeven dat er geen categorale reserves konden worden ingevoerd en dat de tarieven elk jaar goed waren vastgesteld, omdat dat was besloten door het Algemeen Bestuur bij de begrotingsbehandeling.
Eigen Woning en Water! rekent op gezond verstand van de huidige leden van het Algemeen Bestuur en is content met de erkenning van het Dagelijks Bestuur dat de invoering van categorale reserves geen extra kosten met zich meebrengt.

Geplaatst in Uncategorized | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor 91205: Dagelijks bestuur AGV wil nog steeds geen categorale egalisatiereserves

91125: EWW! voorkomt dat eigenaren gebouwd 270.000 Euro teveel moeten betalen

Op 29 oktober 2009 ontdekte EWW! een fout in de voordracht om de verordening voor de watersysteemheffing aan te passen.
Doordat uit nieuwe gegevens over de WOZ-waarden bleek dat het bedrag waarover de heffing gebouwd wordt opgelegd meer was gestegen dan voorspeld, kon het tarief naar beneden.
In het voorstel bij de begroting was het tarief voor huiseigenaren wel verlaagd, maar in het concept-besluit op grond waarvan de heffing wordt geheven nog niet.
Doordat het percentage in de verordening nog niet was aangepast, liepen de huiseigenaren zonder de ontdekking het risico dat zij wellicht 1% meer hadden moeten betalen dan nodig was.
Hans Bremer van EWW! stelde schriftelijke vragen, zodat de ambtelijke organisatie het een en ander kon uitzoeken.
Uit het antwoord van het Dagelijks Bestuur van 24 november blijkt dat het percentage in de voordracht inderdaad te hoog was. Het percentage moest niet 0,012862% zijn, maar 0,012778%.
Aangezien AGV heft over WOZ-waarden van totaal ruim 240 miljard Euro gaat het om een zeer aanzienlijk bedrag.
Doordat de fout tijdig is ontdekt hoeven de huiseigenaren over 2010 totaal circa 270.000 Euro minder te betalen aan de watersysteemheffing.
In het antwoord op de schriftelijke vragen dat AGV op 24 november 2009 twee dagen voor de AB-vergadering over de begroting bekend maakte erkende AGV dat het tarief voor de categorie gebouwd te hoog was en naar beneden zal worden bijgesteld.
In de verordening die het Algemeen Bestuur van AGV op 26 november 2009 heeft aangenomen is het heffingspercentage verlaagd.
In 2008 ontdekte Hans Bremer ook al dat de huiseigenaren bij Waterschap Hollandse Delta twee jaar systematisch te hoog waren vastgesteld.
Door de ontdekking werden de tarieven voor huiseigenaren en boeren met circa 4,6 miljoen Euro verlaagd  (zie artikel AD 80122).

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor 91125: EWW! voorkomt dat eigenaren gebouwd 270.000 Euro teveel moeten betalen